• دوره ارتقاء: ‫ 6 ماه
  • تبلیغات: ‫ 40 درصد از کارمزد معاملات