• រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: 6 ខែ
  • ការផ្សព្វផ្សាយ: 40% នៃថ្លៃជួញដូរ