• Период на промоција: 6 месеци
  • Промоции: 40% од провизијата за тргување