• උසස්වීම් කාලය: මාස 6 යි
  • උසස්වීම්: වෙළඳ ගාස්තුවෙන් 40%