CoinEx dostlaryňyza bonus çagyryň - Söwda töleginiň 40% -ine çenli

CoinEx dostlaryňyza bonus çagyryň - Söwda töleginiň 40% -ine çenli
  • Mahabat döwri: 6 aý
  • Mahabatlandyryş: Söwda töleginiň 40%


“CoinEx” dostlaryny çagyrmagyň sylaglary

Göz öňünde tutýan dostlaryňyz, üç aýlap söwda töleginde VIP 1-den peýdalanyp bilerler,

sylag gatnaşygy 0:00 (UTC) we 1:00 (UTC) CET paýnamalaryňyza görä awtomatiki usulda täzelenýär.
CoinEx dostlaryňyza bonus çagyryň - Söwda töleginiň 40% -ine çenli


CoinEx-de dostlary nädip çagyrmaly

  • Salgy baglanyşygyňyzy paýlaşyň, dostlaryňyzy CoinEx-de hasaba durmaga çagyryň
  • Dostlar, bellige almagy ugrukdyryp, söwda edip başlaýarlar
  • Söwda töleginden ugrukdyryjy baýraklaryňyzy alyň

Ibermegiň şertleri

1. Diňe ugrukdyryjy baglanyşyk ýa-da kod bilen CoinEx-de hasaba alnan ulanyjylar bolup biler. Ulanyjylar hasaba alyş wagtynda haýsydyr bir ugrukdyrma koduny doldurmadyk bolsalar, ýöne siz olaryň ilkinji gyzyl paket iberijisi bolsaňyz, olary ugrukdyryjy hasaplap bilersiňiz. Göz öňünde tutulan ulanyjylar üstünlikli hasaba alnandan soň 3 aýlyk VIP geleşik töleginden arzanladyş alyp bilerler.

2. ereolbaşçy emin tarapyndan döredilen geleşik töleginiň degişli paýyny alyp biler. Baýrak alyş-çalyş hümmetine laýyklykda CET-de kesgitlenýär we ertesi gün hasabyňyza bölünip berilýär. Hakyky geliş wagty gijikdirilip bilner;

3. referollama sylagynyň täsirli döwri eminiň hasaby döreden wagty bilen başlaýar we täsirli wagt 6 aýdan soň ýarym azalýar. 12 aýdan soň bu emin üçin ugrukdyryjy baýrak bolmaz (CoinEx ilçisine ýüz tutuň we sylagdan hemişelik lezzet alyň);

4. Kiçi hasap esasy hasabyň salgylanmalaryny saklar, ýagny ugrukdyryjy eminiň kiçi hasabyndan sylag alar;

5. CoinEx haýsydyr bir ulanyja birnäçe hasap arkaly ýüzlenmegine rugsat bermeýär. Barlanandan soň, emin hasabyndaky sylagy goşmak bilen ähli baýraklar ýatyrylar;

6. Bazar gurşawynyň üýtgemegi, galplyk töwekgelçiligi we ş.m. sebäpli CoinEx ugrukdyryş düzgünlerini islendik wagt gutarnykly düşündirmek hukugyny özünde saklaýar.

Thank you for rating.