CoinEx Şahamça maksatnamasy - CoinEx Turkmenistan - CoinEx Türkmenistan

Şahamça programmasyna nädip goşulmaly we CoinEx-de hyzmatdaş bolmaly

Şahamça programmasyna nädip goşulmaly we CoinEx-de hyzmatdaş bolmaly

CoinEx ilçisi barada giriş

CoinEx-iň global hyzmatdaşlary hökmünde CoinEx ilçileri bir exchanga marketing amallaryna çuňňur gatnaşmaly we global işewür ekosistemany döretmek üçin bilelikdäki tagallalary etmeli. Häzirki wagtda diňe KYC tassyklanan ulanyjylar ýüz tutup bilerler.


Ibermek düzgünleri

1. Diňe ugrukdyryjy ulanyjy ýa-da kod bilen CoinEx-de hasaba alnan ulanyjylar bolup biler. Ulanyjylar hasaba alyş wagtynda haýsydyr bir ugrukdyrma koduny doldurmadyk bolsalar, ýöne siz olaryň ilkinji gyzyl paket iberijisi bolsaňyz, olary ugrukdyryjy hasaplap bilersiňiz.
2. Her ulanyjy ýene 19 ugrukdyryjy baglanyşyk döredip biler;
3. ereüz tutýan emin tarapyndan döredilen geleşik töleginiň degişli paýyny alyp biler. Baýrak, alyş-çalyş hümmetine laýyklykda CET-de kesgitlenýär we ertesi gün hasabyňyza bölünip berilýär. Hakyky geliş wagty gijikdirilip bilner;
4. Esasy sylag gatnaşygyňyz, VIP derejäňize görä awtomatiki usulda täzelenýär. Sowgat gatnaşygy VIP0 üçin 15%; VIP1 üçin 20% VIP2 üçin ; 25%, VIP3 üçin 30%, VIP4 üçin ; 35%, VIP5 üçin 40%.
5. referollama sylagynyň täsirli döwri eminiň hasaby döreden wagty bilen başlaýar we täsirli wagt 6 aýdan soň ýarym azalýar. 12 aýdan soň bu emin üçin ugrukdyryjy baýrak bolmaz.
6. Kiçi hasap esasy ene hasabynyň salgylanmalaryny saklar, ýagny ugrukdyryjy eminiň kiçi hasabyndan sylagy alar;
7. Eger emin bazar öndürijisi bolsa, iki tarapa-da ugrukdyryjy baýrak bolmaz;
8. CoinEx haýsydyr bir ulanyja birnäçe hasap arkaly ýüzlenmegine rugsat bermeýär. Barlanandan soň, emin hasabyndaky sylagy goşmak bilen ähli baýraklar ýatyrylar;
9. Bazar gurşawynyň üýtgemegi, galplyk töwekgelçiligi we ş.m. sebäpli CoinEx ugrukdyryş düzgünlerini islendik wagt gutarnykly düşündirmek hukugyny özünde saklaýar.

CoinEx ilçisine ýüz tutuň we sylagdan hemişelik lezzet alyň


Artykmaçlyklar


Ferollama topary

CoinEx ilçileri, USDT-de kesgitlenjek we işlän döwründe güýje girjek ugrukdyryjy komissiýa hökmünde ýüz tutýan ulanyjylary tarapyndan döredilen tx tölegleriniň 50% -inden peýdalanyp bilerler.
Reýting Salgylanýan ulanyjylaryň söwda mukdary (Geçen aý) Iberme% (USDT)
Şahamça programmasyna nädip goşulmaly we CoinEx-de hyzmatdaş bolmalyKümüş 00500,000 ABŞ dollary 40%
Şahamça programmasyna nädip goşulmaly we CoinEx-de hyzmatdaş bolmalyAltyn ≥2,500,000 ABŞ dollary 45%
Şahamça programmasyna nädip goşulmaly we CoinEx-de hyzmatdaş bolmalyGöwher , 00010,000,000 ABŞ dollary 50%

Bellikler:

1. CoinEx ilçileriniň reýtingi her aý täzelener. Ilçi yzygiderli 1 ýa-da 2 aý iň az talaplary ýerine ýetirip bilmese, ýagny ulanyjylaryň söwda mukdary (soňky 30 gün), 000 500,000 ABŞ dollary, Kümüş derejesini saklar. Yzygiderli 3 aý bäri bu ilçi işinden aýrylar.

2. Ulanyjylaryň söwda mukdary, Spot söwdasy, Margin söwdasy we Hemişelik söwdadaky söwda mukdaryny öz içine alýar.

3. CoinEx ilçileri işlän döwründe hemişelik ugrukdyryş toparyndan peýdalanyp bilerler.


Aýlyk hukugy

CoinEx ilçisine ýüz tutuň-a basyň we CoinEx aýlyk artykmaçlygy üçin ýüz tutmak üçin hemişelik sylagdan lezzet alyň. Saýlawymyzdan geçensoň, biziň bazar ilçimiz bolup bilersiňiz. Degişli marketing meselelerini ýerine ýetirip, kesgitlenen aýlyk aýlyk 200- 500 dollar aralygynda alyp bilersiňiz, bu bolsa ýerine ýetirilen işleriň täsirine görä paýlanar. Aşakdaky käbir mysallar bar:
Missiýa1 CoinEx-e afişalar, wideolar, okuw gollanmalary we mahabat önümleri we ş.m. goşmak bilen marketing materiallaryny doldurmaga kömek ediň.
Missiýa2 Dürli marketing çärelerini geçirmek, CoinEx brendini işjeň tanatmak, CoinEx-iň abraýyny saklamak we CoinEx ulanyjylaryna umumy iş meselelerini çözmäge kömek etmek üçin CoinEx bilen hyzmatdaşlyk ediň.
Missiýa3 Gündelik jemgyýetçilik hyzmatynyň wagty 2 sagatdan az bolmaly däl onlaýn ýagdaýda işjeň boluň
Missiýa4 200+ ulanyjy bilen jemgyýet guruň (mysal üçin WeChat, QQ, Telegram we beýleki onlaýn jemgyýetler).
Missiýa5 2+ aýlyk jemgyýetçilik çärelerini guraň.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)


Giriş


1. CoinEx ilçisine nädip ýüz tutmaly

1-nji ädim: CoinEx-de hasaba alyň we KYC-ni dolduryň.

2-nji ädim: Resmi anketany dolduryň.

3-nji ädim: Arza CoinEx tarapyndan 7 iş gününiň dowamynda işlener we tassyklanandan soň resmi tassyklama e-poçta alarsyňyz.

4-nji ädim: E-poçta gollanmasyna laýyklykda anketany tamamlaň.


2. Talaplar

CoinEx Ilçileriniň baş sahypasyndaky talaplaryny görüň. Everyoneokarda agzalan şertleriň haýsydyr birine ýüz tutup bilersiňiz; Bu aralykda, CoinEx düşünjesini goldaýanlar, CoinEx-e wepaly goşant goşanlar, uly blokcheyn hünärmenleri we uly CET eýeleri saýlanýar.


3. ileeňillikler

CoinEx ilçilerine şu artykmaçlyklara hukugy bar: Aýlyk töleg (ABŞ-nyň dollary bilen kesgitlenýär) we has ýokary derejeli komissiýa göterimi 50% -e çenli; Aýratyn hormat şahadatnamalary we adaty CoinEx sowgatlary; Ilçiler üçin ýokary derejeli okuw, awtonom çärelere gatnaşmak üçin artykmaç hukuklar we VIP üçin aýratyn oturgyçlar; CoinEx önümini barlamak we önümi ösdürmäge gatnaşmak üçin irki guşlara giriş.


4. Ilçi tabşyryklary ýerine ýetirmese näme bolar?

CoinEx ilçileriniň sanawy her aý täzelener. Eger yzygiderli 1 ýa-da 2 aý iň az talaplary ýerine ýetirip bilmeseňiz, ýagny ulanyjylaryňyzyň söwda mukdary (soňky 30 gün), 000 500,000 ABŞ dollary, Kümüş derejesini saklarsyňyz. Yzygiderli 3 aýlap diskvalifikasiýa ediler.


Ibermek düzgünleri


1. CoinEx ilçileri üçin nähili baýraklar bar?

CoinEx ilçileri, USDT-de kesgitlenjek we işlän döwründe güýje girjek ugrukdyryjy komissiýa hökmünde ýüz tutýan ulanyjylary tarapyndan döredilen tx tölegleriniň 50% -inden peýdalanyp bilerler.


2. Commissionollama komissiýasynyň göterimi näçe?

Reýtinge aşakdaky ýaly bagly: Kümüş, 40%; Altyn, 45%; Göwher, 50%.


3. Haýsy önüm ugrukdyryjy baýraklar üçin elýeterlidir we olar haýsylar?

Iberilýän önümler, Spot söwdasy, Margin söwdasy we hemişelik söwda ýaly CoinEx tarapyndan kesgitlenýär.


4. Aýratyn ugrukdyryjy baglanyşygymy nädip almaly?

Salgylanma baglanyşygyňyzy [Hasabym / Referral sylag] sahypasynda alyp bilersiňiz.


5. Netijeli mahabaty nädip gazanmaly?

(1) Mahabatlandyryş we aýratyn ugrukdyryjy baglanyşygyňyzy paýlaşmak üçin elýeterli ýerleri tapyň, ýagny onlaýn toparlar, sosial media platformalary, forumlar, Duşuşyklar, uly sammitler we ş.m.

(2) Ünsüňi çekmek üçin CoinEx resmi işlerini we mazmunyny ugrat.

(3) Mümkin bolan ulanyjylar bilen gatnaşyk gurmak we goldamak.


6. referollama komissiýasy haçan hasabyma berler?

Göz öňünde tutulan ulanyjyňyz CoinEx-de üstünlikli söwda eden bolsa, ugradyş komissiýasy ertesi günüň 0: 00-da (UTC) walýuta hümmeti boýunça USDT-de kesgitlener we hasabyňyza bölüner. Hakyky geliş wagtynyň gijä galmagy bolup biler.


7. referollama toparyny nädip barlamaly?

Görkezilen ulanyjylaryň we alnan komissiýanyň sany ýaly maglumatlary barlamak üçin [Hasabym / ugrukdyrma sylagy] -a baryp bilersiňiz. Aýratyn mukdary we wagty [sylag taryhy] -da görüp bilersiňiz.


8. referollama topary üçin ýokary çäk barmy?

NOOK. Şeýle-de bolsa, platforma töwekgelçilige gözegçilik mehanizmi spam we galplyk ýaly zyýanly işler bilen ýüze çykansoň, ilçi jezalandyrylar we düzgün bozma hökmünde bellener.


Beýleki soraglar


1. Tejribesiz ilçiler üçin mahabat okuwy barmy?

Hawa. Ilçilere maksatnama bilen baglanyşykly artykmaçlyklara has gowy düşünmek üçin CoinEx her aý Telegram ilçiler toparynda tälim berer.


2. Näme üçin anketam şowsuz boldy?

CoinEx 7 iş gününiň dowamynda anketaňyzy gözden geçirer. Öňki tejribäňiz biziň talaplarymyza laýyk gelmeýän bolsa, tassyklama e-poçta alyp bilmersiňiz. Ilçimize ýüz tutmak üçin elmydama hoş geldiňiz we gaýtadan ýüz tutmazdan ozal şahsy bukjany täzeläň.


3. Nädip nädogry ýa-da nol komissiýa boldum?

Iberilen ulanyjylaryňyz CoinEx-e täze gelen bolmasa ýa-da hakyky amallary bolmasa, hiç hili komissiýa almarsyňyz. Nädogry komissiýa, töwekgelçiligi gözegçilikde saklaýan ulgam tarapyndan ykrar edilen aldaw häsiýetlerine, meselem, jübi belgisi, e-poçta, şahsyýetnama, hasaba alyş IP we beýleki birmeňzeş maglumatlara degişlidir.


4. Ilçileriň ugrukdyryş toparynyň täsirli döwri barmy?

CoinEx ilçileri, işlän döwründe güýje girýän ugrukdyryjy komissiýa hökmünde ulanyjylar tarapyndan döredilen tx töleglerinden peýdalanyp bilerler.


5. Bu soraglardan başga kömek gerek bolsa näme etmeli?

Soragyňyzy ilç[email protected] adresine iberiň, biz size ASAP-a gaýdyp geleris.
Thank you for rating.