• Сурталчилгааны хугацаа: 6 сар
  • Урамшуулал: Арилжааны хураамжийн 40%